18/11/15 principeakkoord nieuwe cao (klik hier voor meer info)

26 oktober 2015

Op 17 november sloten werkgevers en vakbonden in Hoevelaken een principeakkoord over een nieuwe Grafimedia cao. De cao heeft een looptijd van 1 november 2015 tot 1 april 2018.

Principeakkoord over de nieuwe Grafimedia cao, inclusief sector bepalingen zeefdruk en sign gesloten
 
Op 17 november sloten werkgevers en vakbonden in Hoevelaken een principeakkoord over een nieuwe Grafimedia cao. De cao heeft een looptijd van 1 november 2015 tot 1 april 2018. Over die periode worden de lonen met 4 procent verhoogd. In februari 2016 wordt een eenmalige uitkering van duizend euro uitgekeerd.
Voorzitter van de werkgeversdelegatie Richard van den Berg: “Na ruim 3,5 jaar onderhandelen ligt er een verantwoord resultaat rekening houdend met de situatie in de bedrijfstak. De werknemers krijgen een faire loonsverhoging, die mede door de andere afspraken in dit akkoord betaalbaar is. Bovendien zetten we met dit akkoord een belangrijke stap naar een meer moderne cao. Met de vakbonden is afgesproken dat alle partijen dit principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring zullen voorleggen aan hun achterban”.

Structurele loonsverhogingen
 Gedurende de looptijd van de cao worden de feitelijke lonen verhoogd. Per 1 april 2016 met 1,5%, per 1 april 2017 met 1%, per 1 oktober 2017 met 1% en tot slot per 1 januari 2018 met 0,5%. Bedrijven kunnen onder strikte voorwaarden dispensatie aanvragen van deze collectieve loonsverhogingen.

Eenmalige uitkering
 Met de loonbetaling van februari ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto.

Toeslagen bij meerwerk zeefdruk en sign Specifiek voor de bedrijven die vallen onder de werkingsfeer van de sectoren zeefdruk en sign is er een aanpassing in de meerwerktoeslagen. Bij meeruren op maandag t/m zaterdag tussen 06.00 en 24.00 wordt geen toeslag verleend. Tussen 00.00 en 06.00 op deze dagen 25% toeslag en op zondag en officieel erkende feestdagen 50% toeslag.

Werktijdvermindering
 Werktijdvermindering voor oudere werknemers was onder bepaalde voorwaarden al mogelijk (gedurende de twee jaar voorafgaand aan pensionering 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw). De regeling wordt uitgebreid met een keuzemogelijkheid om gedurende de vijf jaar voorafgaand aan pensionering 80% te werken met 85% loon en 100% pensioenopbouw. Werktijdvermindering wordt onder voorwaarden ook mogelijk voor het volgen van een opleiding of het verlenen van mantelzorg.

Pensioen
 De definitie van pensioengevend salaris wordt aangepast, waardoor alleen nog de vaste loonbestanddelen onder het pensioengevend salaris vallen en niet langer de variabele bestanddelen. â€¨Het nabestaandenpensioen wordt vanaf 1 januari 2016 volledig op risicobasis verzekerd. De pensioenpremie blijft als afgesproken op 19,5%.

Vakantie en verlof 
Er bestaat op basis van de nieuwe cao geen recht meer op bijzonder verlof. Werknemers kunnen wel een beroep doen op de wettelijke regelingen.ʉ۬De extra bovenwettelijke vakantiedagen worden omgezet in roostervrije dagen en gelden alleen nog voor werknemers aan wie deze dagen al waren toegekend.

Overige afspraken 
In de cao worden afspraken opgenomen in relatie tot de participatiewet en wordt een protocol mantelzorg toegevoegd. Tevens zullen onderzoeken worden gestart naar arbeidsmarkt en WW en zal de toeslagenmatrix op marktconformiteit worden getoetst.

Het bestuur van ZSO zal dit principeakkoord aan de leden van ZSO ter goedkeuring voorleggen.Terug naar vorige
Bezoekadres: T +31 (0)857600333
Boeing Avenue 209 E info@zso.nl
1119 PD  Schiphol-Rijk W www.zso.nl
©2018 | ZSO